ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔ-ΦΤΕΡΗ 2

Η πρώτη δεκάδα διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ